Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Deklaracja dostępności oraz raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej i aplikacji mobilnych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, (Dz. U. 2019, poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.reytan.edu.pl .

 

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-04.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst),
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast).

Pierwsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-01.

Data przeglądu deklaracji dostępności: 2021-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Piotr Głogowski, adres e-mail: wicedyrektor1@reytan.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 00 48 22 844 13 68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w Warszawie zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Liceum niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Liceum może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Liceum odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna.

Dojazd do siedziby VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w Warszawie – ul. Wiktorska 30/32, 02-587, Warszawa, woj. mazowieckie, dzielnica: Mokotów:

W odległości  ok. 250 metrów od wejścia głównego do Liceum znajduje się stacja metra Racławicka oraz zespół przystanków autobusowych zlokalizowanych wzdłuż Al. Niepodległości.

W odległości  ok. 850 metrów od wejścia głównego do Liceum znajduje się zespół przystanków autobusowych i tramwajowych Morskie Oko zlokalizowanych wzdłuż ul. Puławskiej.

 

Dostępność wejścia:

Do budynku prowadzą dwa wejścia znajdujące się od strony ul. Wiktorskiej.  Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy Liceum. 

 

Dostępność parkingu:

Ze względu na lokalizację siedziby Liceum i bezpieczeństwo interesantów Liceum  nie posiada parkingu ogólnodostępnego. Siedziba Liceum znajduje się poza strefą płatnego parkowania, w okolicy dostępne są miejsca parkingowe, także dla osób niepełnosprawnych.

 

Dostępność toalety:

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku i jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku:

Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są dozorcy. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy bramie głównej.

 

Pomoc w pokonaniu większych barier w budynku:

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki Liceum  istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. W budynku nie ma wind, korytarze są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Obsługa osób słabosłyszących:

Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

 

Obsługa osób słabowidzących/niewidomych:

Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.

 

 

 

 

Data dodania: 2019-10-01 12:04:54
Data edycji: 2021-03-30 12:56:26
Ilość wyświetleń: 2922

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook