Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Komunikat Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

Komunikat Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

W środę, 09 sierpnia 2023 roku Szkolna Komisja Rekrutacyjna podała do publicznej wiadomości alfabetycznie ułożone listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej w rekrutacji uzupełniającej oraz minimalne progi punktowe uprawniające do zakwalifikowania do przyjęcia do każdego oddziału.  Listy nie są opublikowane na stronie internetowej Liceum,  a zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Liceum - parter, przy wejściu A. Szkolna Komisja Rekrutacyjna, ani sekretariat Liceum nie udziela informacji telefonicznie, ani elektronicznie o wynikach rekrutacji uzupełniającej.

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna przypomina, iż 09 sierpnia 2023 roku w godz. 12.00 – 14.00 lub 10 sierpnia 2023 roku w godz. 10.00 – 15.00 w sali nr 6 na parterze, wejście A kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w Liceum składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone z wnioskiem o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej lub w rekrutacji zasadniczej. Brak potwierdzenia woli przyjęcia do Liceum we wskazanym terminie oznacza odmowę przyjęcia kandydata do Liceum.

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna prosi kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia o złożenie w powyżej wskanych terminach następujących dokumentów:

  1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  3. kwestionariusz osobowy (dostępny poniżej w formie pliku PDF – załącznik nr 1), 
  4. oświadczenie RODO (dostępne poniżej w formie pliku PDF – załącznik nr 2),
  5. deklarację zapisu na lekcje religii lub etyki (dostępna poniżej w formie pliku PDF – załącznik nr 3),
  6. dwa zdjęcia legitymacyjne, podpisane na odwrocie,
  7. kartę zdrowia.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje minimalną liczbę punktów kwalifikujących do poszczególnych oddziałów w rekrutacji uzupełniającej:

oddział

min. liczba punktów

1/1

167,25

1/2

169,10

1/3

162,65

1/4

165,30

1/5

165,45

1/6

165,80

1/7

166,20

1/8

165,15

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna prosi rodziców (opiekunów prawnych) o zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych - plik PDF poniżej, załącznik nr 4 oraz z klauzulą dotyczącą wizerunku - plik PDF poniżej, załącznik nr 5.

 

Gratulujemy Kandydatom zakwalifikowanym do naszego Liceum!

Data dodania: 2023-08-09 10:59:07
Data edycji: 2023-08-09 15:14:10
Ilość wyświetleń: 703
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej